Strejken som hotat sex sjukvårdsdistrikt och vissa hälso- och sjukvårdsbolag skjuts upp så att den börjar tidigast den 1 april 2022 kl. 6

Utgivningsdatum 12.3.2022 12.19 | Publicerad på svenska 12.3.2022 kl. 12.23

Medlingsförhandlingar i arbetstvisten fördes pågående veckan utan resultat. Arbets- och näringsministeriet har beslutat uppskjuta den arbetsinställelse som hotade sjukvårdsdistrikten och vissa hälso- och sjukvårdsbolag den 18 mars 2022 kl. 6 med två veckor.

Tehy rf:s och SuPer rf:s arbetsinställelse, som hotade i sex sjukvårdsdistrikt och i vissa hälso- och sjukvårdsbolag den 18 mars 2022 kl. 6, flyttas fram med två veckor. Arbetsminister Tuula Haatainen beslutade om uppskjutningen på förslag av riksförlikningsman Vuokko Piekkala. Arbetsinställelsen kan börja tidigast den 1 april 2022 kl. 6.

Medlingen mellan Tehy, SuPer, JUKO, JHL och Jyty samt KT fortsätter på måndag. 

Läget är allvarligt
Det är bra att få mer tid för medling. De viktigaste tvistefrågorna står fortfarande öppna. De hänför sig till löner och huvudavtal.

Förutsättningar för uppskjutning av en arbetsinställelse
Enligt § 8 i lagen om medling i arbetstvister kan en arbetsinställelse flyttas en gång fram med högst två veckor, om arbetsinställelsen med hänsyn till arbetsområdets art eller till sin omfattning berör samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skadar ett allmänt intresse. Dessutom förutsätts att det behövs ytterligare tid för medlingen.