Lösning på arbetstvisten inom IKT-branschen – konfliktåtgärderna avblåsta

23.11.2017 18.06 | Publicerad på svenska 24.11.2017 kl. 10.49
Nyhet

Fackförbundet Pro och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta har meddelat att de godkänner riksförlikningsmannens förlikningsförslag.

Riksförlikningsman Minna Helle gav parterna i arbetstvisten ett förlikningsförslag tidigt i morse. Parterna lämnade sina svar om förslaget i dag kl. 18 på riksförlikningsmannens byrå.

Före det hade det pågått medling i tvisten i en och en halv vecka. De konfliktåtgärder som Pro hade varslat om skulle ha gällt bl.a. teleoperatörer fr.o.m. den 27 november 2017.

  • Jag är nöjd över att det gick att finna en förnuftig lösning på tvisten i god tid innan konfliktåtgärderna skulle inledas. Det var en besvärlig process, eftersom tvisten gällde både löne- och anställningsvillkoren inom branschen och de meningsskiljaktigheter om grunderna för användning av hyrd arbetskraft som rått länge mellan parterna, säger Helle.

I förhållande till avtalsperiodens längd följer den löneuppgörelse som ingår i förlikningsförslaget samma linje som de kollektivavtal som hittills har slutits under förhandlingsomgången på förbundsnivå. Avtalsperioden är 27 månader. Lösningen innehåller lokal praxis för användning av hyrd arbetskraft. Syftet med den är att öka öppenheten och därigenom förebygga tvister om användning av hyrd arbetskraft.

  • Jag hoppas att samarbetet mellan parterna i fortsättningen fungerar väl på såväl företags- som förbundsnivå, konstaterar Helle.

I och med lösningen avblåses Fackförbundet Pros konfliktåtgärder som enligt förbundets varsel skulle ha pågått 27.11.2017–1.12.2017.

Det godkända förlikningsförslaget i sin helhet kan läsas här (endast på finska):