Oulun yliopistollisen keskussairaalan tehohoitoyksiköitä koskevaa työnseisausta siirretään kahdella viikolla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2022 17.05

Tehyn ja Superin sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n työriitaa on soviteltu viime viikkoina tuloksetta. Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään päättänyt siirtää valtakunnansovit-telijan esityksestä 13.9.2022 klo 00.01 alkavaksi ilmoitetun Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-topiirin Oulun yliopistollisen keskussairaalan Tehohoitokeskuksen aikuisten teho-, tehoval-vonta-, ja valvontahoito –yksiköihin kohdistuvan työnseisauksen toimeenpanoa kahdella viikolla. Neljän vuorokauden mittainen työnseisaus on siirretty alkamaan aikaisintaan 27.9.2022 klo 00.01. Työnseisauksen siirtäminen on katsottu aiheelliseksi, koska työnseisaus kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja huomattavasti vahingoittaa yleistä etua.

Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron kerran enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuu työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskun-nan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Siirtämisellä pyri-tään varaamaan sovitteluun riittävästi aikaa.

Työriidan sovittelua jatketaan perjantaina 9.9.2022 ja sunnuntaina 11.9.2022.