Förlikningsnämnden: Arbetet med att utarbeta ett förlikningsförslag fortsätter

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2022 16.00 | Publicerad på svenska 2.5.2022 kl. 10.58
Pressmeddelande

Den förlikningsnämnd som arbetsminister Tuula Haatainen på framställning av riksförlikningsman Vuokko Piekkala tillsatte den 8 april 2022 har i närmare tre veckor utarbetat ett förlikningsförslag till arbetstvisten inom kommunsektorn.

Förlikningsnämndens mål har varit att med tanke på tillväxten och sysselsättningen utarbeta ett balanserat och täckande förlikningsförslag som tryggar arbetsfreden för hela kommunfältet och de nya välfärdsområdena. Detta är en grundläggande förutsättning för finansieringen av framtidens välfärd och den offentliga servicen. Förlikningsförslaget måste garantera högklassiga och jämlika offentliga välfärdstjänster även i ett osäkert ekonomiskt läge. Samtidigt måste det stödja personalens välbefinnande och bidra till att lösa personalbristen.

Nämnden har stått i nära kontakt med parterna i arbetstvisten för att utarbeta ett förlikningsförslag. 

"Trots att det har skett sonderingar i god och konstruktiv anda, är parterna fortfarande alltför långt från varandra när det gäller särskilt utvecklandet av löner och lönesystem. Därför bedömer förlikningsnämnden att det för närvarande är omöjligt att lägga fram ett förlikningsförslag i arbetstvisten. Hittills har man inte hittat någon lösning som skulle ha varit tillräckligt nära parternas krav”, konstaterar förlikningsnämndens ordförande, understatssekreterare Elina Pylkkänen.

Enligt Pylkkänen kräver lösningen av arbetstvisten fortfarande långsiktigt arbete. Lösningen kan inte ske på bekostnad av framtida tjänster, och hållbarheten i finansieringen av offentliga tjänster får inte äventyras.  

”Arbetet med att utarbeta ett förlikningsförslag fortsätter. Vad som försvårar en lösning är att det är mycket svårt att bedöma den framtida ekonomiska utvecklingen och vilka lösningar samhället har råd med på längre sikt”, säger Pylkkänen.

Till stöd för sitt arbete har förlikningsnämnden fått en omfattande översikt av läget och utsikterna för Finlands ekonomi från finansministeriet och olika forskningsinstitut. Inom deras ramar har nämnden försökt bygga upp ett förlikningsförslag. 

”Den ekonomiska situationen präglas nu av en exceptionell osäkerhet på grund av kriget i Ukraina och dess följdverkningar. Man har varit tvungen att justera alla ekonomiska prognoser nedåt. Därför är det viktigt att lösningen av arbetstvisten inte nu leder till ett snabbare löne- och inflationstryck", påpekar Pylkkänen.

Också parterna i arbetstvisten har fått samma information om de försämrade utsikterna för ekonomin som förlikningsnämnden.

Enligt lagen om medling i arbetstvister kan en förlikningsnämnd tillsättas för en viss förlikningsuppgift. En kollegial förlikningsnämnd kan tillsättas när den normala medlingen inte gett resultat och det är samhälleligt viktigt att ärendet avgörs. 


Ytterligare information:
Elina Pylkkänen, förlikningsnämndens ordförande, tfn 029 504 7474