FI SV EN

Organisation och konktaktuppgifter

Riksförlikningsmannens byrå är ett självständigt ämbetsverk, som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen är chef för ämbetsverket. Utöver riksförlikningsmannen ingår i medlingssystemet även förlikningsmän med uppgiften som bisyssla. De kan sköta medlingsuppgifter vid arbetstvister enligt behov. I huvudstadsregionen finns två förlikningsmän med uppgiften som bisyssla och på Åland, i Kuopio, i Åbo och i Uleåborg finns en förlikningsman med uppgiften som bisyssla.

Riksförlikningsmannens uppgifter sköts av riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala

Uppgifter

Riksförlikningsmannen är en opartisk tjänsteman, vars uppgift är att arbetsmarknadsorganisationerna att få till stånd arbets- och tjänstekollektivavtal i synnerhet i situationer då arbetsfreden är hotad. Det ligger i samhällets intresse att det ingrips i arbetstvister, så att skador på samhället orsakade av arbetstvister kan undvikas. Förlikningsmannen har även i övrigt till uppgift att främja relationerna mellan arbetsgivare och löntagare.

Riksförlikningsmannens och förlikningsmännens uppgifter och befogenheter grundar sig på lagen om medling i arbetstvister (420/62).

Kontaktuppgifter till riksförlikningsmannens byrå

PB 345
Bulevarden 6 A
00121 Helsingfors

Tfn 029 506 2525