Om webbplatsen

Innehåll

För webbplatsen Riksforlikningsmannen.fi ansvarar riksförlikningsmannens byrå som finns i
anslutning till arbets- och näringsministeriet. Webbplatsen finns tillgänglig på finska, svenska och engelska

På webbplatsens framsida finns de senaste nyheterna från riksförlikningsmannens byrå i form av nyheter. 

Under rubriken aktuellt har man samlat alla nyheter från riksförlikningsmannens byrå. 
Under rubriken medling i arbetstvister beskrivs medlingssystemet. Under rubriken statistik och rapporter har det sammanställts årsrapporter samt statistik över antalet arbetstvister som medlats. På sidan Organisation och kontaktuppgifter presenteras utöver kontaktuppgifter och öppettider också förlikningsmännen och deras uppgifter. 

Funktioner

RSS-tjänster

Webbtjänsten tillhandahåller nyhetsmaterial som RSS-flöden. 

Sökfunktion

Webbsidans sökfunktion finns upptill på sidan.

Sökningarna omfattar normalt webbplatsens hela innehåll. En snabbsökning söker med alla givna sökord och enligt webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska
operatorn 'OCH'. Du behöver inte skriva hela ordet i sökningen.

Respons

Med responsblanketten kan du skicka in frågor och respons om webbtjänsten. Responsen
behandlas under tjänstetid. Du kan få svar på dina kommentarer eller frågor endast om du har fyllt i dina kontaktuppgifter (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post.

Olika webbläsare och enheter

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign, så att den anpassas till olika skärmstorlekar.
Sidorna ser bäst ut i nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då fungerar inte nödvändigtvis alla egenskaper helt och hållet.

Nedladdningar av filer och läsprogram

För att läsa pdf-filer behöver du programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis.

Användningsvillkor

Läs dessa användningsvillkor noga. Genom att använda webbplatsen godkänner du
användningsvillkoren.

Upphovsrätt

Rättigheterna till de text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av
riksförlikningsmannens byrå, arbets- och näringsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Det är tillåtet att icke-kommersiellt och i överensstämmelse med god sed använda webbplatsens textmaterial och länka till materialet, förutsatt att källan uppges. 

Bilder och rätt att använda dem

Endast arbets- och näringsministeriet har rätt att använda de bilder som finns i webbtjänsten.
Ministeriet har tillgång till en separat mediebank där man kan ladda ner riksförlikningsmannens bilder för mediernas bruk.

Juridiskt förbehåll

Riksförlikningsmannens byrå ansvarar för webbplatsens innehåll och arbets- och
näringsministeriet ansvarar för dess tekniska funktion.

Innehållet på webbplatsen ska vara så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Riksförlikningsmannens byrå ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Riksförlikningsmannens byrå ansvarar inte heller för olägenheter som beror på tekniska störningar eller för länkat material som producerats av en utomstående part.

När du via en länk går till en annan webbplats, tillämpas användningsvillkoren för den
webbplatsen. Riksförlikningsmannens byrå ansvarar inte för uppdateringen av utomstående parters webbplatser, publikationerna på dessa webbplatser eller tillförlitligheten i informationen på webbplatserna.

Riksförlikningsmannens byrå betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en
webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen.

Användarna ska observera att riksförlikningsmannens byrå inte kan garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. 

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för riksförlikningsmannens byrå.

Riksförlikningsmannens byrå och arbets- och näringsministeriet förbehåller sig rätten att
uppdatera, se över och ändra användarvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användare uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användningsvillkoren på denna sida. Arbets- och näringsministeriet har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verk-samhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som uppkommer om
användaren agerar i strid med användningsvillkoren.

Om något av dessa användningsvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta inte på dessa användningsvillkors giltighet i
övrigt.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Sidanvändarnas privatliv och personuppgifter skyddas i enlighet med Europeiska unionens
dataskyddsförordning.

Läs mer om dataskydd

Kakor (cookies)

Riksforlikningsmannen.fi använder nödvändiga kakor och webbplatsen behöver dem för att
fungera på ett ändamålsenligt sätt. Med hjälp av de nödvändiga kakorna säkerställs webbplatsens tekniska funktion och kakorna används inte för andra ändamål. På webbplatsen används alltid en säker förbindelse (https).

Mer information

Mer information om webbplatsens innehåll ges av riksförlikningsmannens byrå och
valtakunnansovittelija(at)gov.fi. Mer information om den tekniska funktionen ges av arbets- och näringsministeriet, info.tem(at)gov.fi