Tillgänglighetsutlåtande: valtakunnansovittelija.fi

I detta tillgänglighetsutlåtande berättar vi hur vi följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster på arbets- och näringsministeriets webbplats valtakunnansovittelija.fi, vilka brister det finns i tillgängligheten till webbplatsen och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblemen. Vi beaktar tillgängligheten när vi utvecklar tjänsten.

Hur tillgängliga är webbsidorna?

Webbplatsen valtakunnansovittelija.fi uppfyller i huvudsak de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lagen (WCAG-kriterier 2.1). I tillgängligheten till webbsidorna finns dock fortfarande vissa brister. De centrala bristerna beskrivs närmare nedan.

Vi har följt upp webbplatsens tillgänglighet bland annat genom hjälpprogram och åtgärdat upptäckta problem. Vi beaktar tillgängligheten alltid när nya egenskaper utvecklas. Ytterligare följer vi upp tjänstens tillgänglighet regelbundet bland annat genom hjälpprogram och korrigerar de innehållsmässiga och tekniska tillgänglighetsbristerna.
Närmare uppgifter om den tekniska tillgängligheten
E-tjänsten är ännu inte tillgänglig till alla delar.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

Rubrikernas ordningsföljd

Ordningen på sidornas rubriker är fel på vissa sidor. Detta kan göra det svårt att använda webbplatsen med skärmläsare. I html-koden kan eventuellt finnas extra rubriknivåer som saknar text. Dessa nivåer syns för skärmläsare som tomma rubriker (WCAG 1.3.1).

Alt-texter till bilder

På vissa sidor finns bilder som saknar alternativa texter (WCAG 1.1.1).

Tillgänglighetsbrister i pdf-filer

På webbplatsen finns pdf-filer som riksförlikningsmannens byrå lagt ut efter den 23 september 2018 och som har brister i tillgängligheten.

  • Filerna innehåller till exempel visuella element och diagram som saknar alternativa texter (WCAG 1.1.1).
  • Det finns också brister i utformningen som kan göra det svårare att använda skärmläsare, till exempel tomma radbyten och rubriker utan rubriknivåer (WCAG 1.3.1).
  • I tabellstrukturerna kan det finnas brister som kan göra det svårare att använda skärmläsare, till exempel att de tabeller som använts för placeringen av texten inte fungerar, att programbaserade kolumnrubriker saknas eller att det inte går att få in liknande uppgifter i flera olika tabeller (WCAG 1.3.1).
  •  Det kan finnas brister i filernas metadata, till exempel rubriker som saknas (title) eller felaktiga språkspecifikationer och upphovsmannauppgifter (WCAG 1.3.1).

Namngivning av länkar

På vissa sidor har man använt samma länktext för länkar som leder användaren till olika sidor. Vissa länknamn är alltför allmänna och fungerar inte separat från sakinnehållet. Webbplatsen innehåller bildlänkar som saknar en textmotsvarighet som beskriver länkens innehåll (WCAG 2.4.4).

Utformning av layout

I enskilda fall har man använt en html-kod för att utforma innehållet. Utformningen av brödtext kan innehålla felaktiga taggar i html-koden. Till exempel bold-, font-, u- och strike-taggar kan ha använts felaktigt och de kan synas fel hos den som använder hjälpmedel (WCAG 1.3.1).

Kontrastproblem i innehållet

Kontrasten mellan texten och bakgrundens färg är inte alltid tillräckligt stor. Problem förekommer till exempel i  textinnehåll (WCAG 1.4.3).

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

Webbplatsen kan ha innehåll som inte omfattas av kraven i lagstiftningen. Det gäller

  • filer publicerade före den 23 september 2018,
  • utomstående aktörers filer som inte har producerats och inte heller finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören.

Har du upptäckt några brister i tillgängligheten?

Vårt mål är att ständigt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Meddela oss gärna om det finns något problem med webbsidan som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. Du kan kontakta oss per e-post på kirjaamo.tem(at)gov.fi. Berätta på vilken sida du upptäckt ett problem och beskriv det så noggrant som möjligt.

Tillsyn över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om vårt svar inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan lämna in ett klagomål och information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi 
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Utlåtandet är uppdaterats den 1.4.2022