Förlikningsnämndens arbete att medla i arbetstvisten inom kommunsektorn upphörde

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 12.01
Nyhet

Arbetet i den förlikningsnämnd som arbetsminister Tuula Haatainen tillsatte den 8 april 2022 har upphört efter den avtalsuppgörelse som nåddes inom kommunsektorn.

Förlikningsnämnden tillsattes på framställning av riksförlikningsman Vuokko Piekkala för att medla i arbetstvisten mellan Förhandlingsorganisationen för offentliga utbildade FOSU rf, Julkisen alan unioni JAU ry (JHL ry och Jyty ry), Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation SOTE rf (Super ry och Tehy ry) samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Riksförlikningsmannen har till uppgift att sköta medling i arbetstvister i hela landet. Enligt lagen om medling i arbetstvister kan en förlikningsnämnd tillsättas för en viss förlikningsuppgift. En kollegial förlikningsnämnd kan tillsättas när den normala medlingen inte gett resultat och det är samhälleligt viktigt att ärendet avgörs.

Ytterligare information:
Kari Klemm, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn  029 506 3523