Medlingsförslag i arbetstvisten mellan SOTE rf och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Utgivningsdatum 2.10.2022 19.13
Nyhet

Arbetstvisten mellan SOTE rf (Tehy rf och Super rf) och Kommun- och välfärdsområdesar-betsgivarna KT har medlats i flera veckor. Riksförlikningsman Anu Sajavaara har givit ett medlingsbud åt parterna i arbetstvisten idag.

Parterna ger sina svar på budet den 3 oktober kl. 18.00. Medlingsbudet är inte offentligt innan parterna har delgivits sina svar.

Nyhet