Finlands Skeppsbefälsförbund varslade om arbetsinställelse i utrikesfarten från den 23 mars kl. 6

8.3.2018 16.04 | Publicerad på svenska 9.3.2018 kl. 15.17
Nyhet

Arbetstvisten gäller kollektivavtalet för däcksbefäl och sjukvårdare i utrikesfarten samt det kollektivavtal för småtonnage i utrikesfart som gäller däcksbefäl.

Kollektivavtalen löpte ut den 28 februari 2018, och enligt det varsel som lämnades i dag har det inte nåtts några förhandlingsresultat om nya avtal mellan Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf.

Arbetsinställelsen gäller fartyg som omfattas av ovannämnda kollektivavtal samt fartyg som omfattas av separata rederispecifika avtal för medlemsrederier i Rederierna i Finland rf som sagts upp samtidigt.

Riksförlikningsmannen Minna Helle tar kontakt med parterna och beslutar därefter om fortsatta åtgärder.