Jukka-Pekka Tyni fortsätter som förlikningsman i arbetstvister på Åland

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2024 13.28
Nyhet
Jukka-Pekka Tyni
Jukka-Pekka Tyni

Förvaltningsmagister, juris magister Jukka-Pekka Tyni har utnämnts till förlikningsman med uppgiften som bisyssla på Åland för en ny treårsperiod från och med den 16 februari 2024. Statsrådet fattade beslutet vid sitt sammanträde den 8 februari 2024.

Tyni har varit verksam i uppdraget sedan den 16 februari 2018. Arbetsmarknadsparterna på Åland understödde enhälligt Tyns fortsatta mandatperiod.

Riksförlikningsmannens byrå är ett självständigt ämbetsverk som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen är chef för ämbetsverket. Utöver riksförlikningsmannen ingår även förlikningsmän med uppgiften som bisyssla i medlingssystemet. De kan sköta medlingsuppgifter vid arbetstvister enligt behov. En förlikningsman är permanent stationerad på Åland.

Riksförlikningsmannen har till uppgift att medla i arbetstvister och främja relationerna mellan arbetsgivare och löntagare. Förlikningsmannen hjälper med stöd av lagen om arbetstvister arbetsmarknadens parter att hitta en lösning i tvister som utgör ett hot mot arbetsron.

Mer information:
Anu Sajavaara, riksförlikningsman, tfn 029 506 2525