Markku Saarikoski blir förlikningsman vid riksförlikningsmannens byrå

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 13.55
Nyhet

Statsrådet förordnade den 16 september 2021 vicehäradshövding Markku Saarikoski till förlikningsman för en treårsperiod från och med den 20 september 2021

Riksförlikningsmannens byrå är ett oberoende ämbetsverk som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen är chef för ämbetsverket. Utöver riksförlikningsmannen hör även förlikningsmän i bisyssla till förlikningssystemet De åtar sig uppgifter för medling i arbetstvister enligt behov. Riksförlikningsmannen har till uppgift att medla i arbetstvister och stödja relationerna mellan arbetsgivare och löntagare. Förlikningsmannen hjälper med stöd av lagen om arbetstvister arbetsmarknadens parter att hitta en lösning i tvister som utgör ett hot mot arbetsron.

Ytterligare information:
Vuokko Piekkala, riksförlikningsman, tfn 029 506 2525