Pärssinen och Harjuniemi utnämns till förlikningsmän med uppgiften som bisyssla

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2023 14.03
Pressmeddelande
Matti Harjuniemi och Nina Pärssinen
Matti Harjuniemi och Nina Pärssinen

Juris kandidat Nina Pärssinen och filosofie magister Matti Harjuniemi har utnämnts till förlikningsmän med uppgiften som bisyssla vid riksförlikningsmannens byrå för tre år från och med den 1 januari 2024. Statsrådet fattade beslutet vid sitt sammanträde den 14 december 2023.

Både Pärssinen och Harjuniemi har länge arbetat med arbetsmarknadsfrågor. Pärssinen har arbetat med arbetsmarknadsfrågor sedan 1997 både på centralförbunds- och branschförbundsnivå. Hon har bland annat varit jurist vid Palvelutyönantajat ry åren 1997–2005, verkställande direktör för Sivistystyönantajat ry (tidigare Yksityisen Opetusalan Työnantajaliitto) åren 2005–2014 samt arbetsmarknadsdirektör vid Skogsindustrin rf åren 2015–2018. Dessutom var Pärssinen ledamot av arbetsdomstolen med uppgiften som bisyssla åren 2010–2018 och förvaltningsdirektör för Alajärvi stad 2019–2022.

”Efter att ha arbetat länge med arbetsmarknadspolitik och kollektivavtal kommer det att bli intressant och inspirerande att få använda min kompetens i den här nya uppgiften”, konstaterar Pärssinen.

Harjuniemi har länge arbetat för Byggnadsförbundet rf, där han varit ordförande åren 2005–2023. Han uppmuntrar arbetsmarknadens parter att aktivt söka lösningar på arbetstvister.

”Jag hoppas att jag som en del av teamet kan hjälpa till med medlingsverksamheten så att lösningar på de ofta komplicerade problemen helst hittas mellan experter, dvs. mellan parterna”, säger Harjuniemi.

Riksförlikningsmannen Anu Sajavaara konstaterar att utnämningen av nya förlikningsmän med olika bakgrund ytterligare stärker medlingsinstitutionen. 

”Vid medlingen i arbetstvister behövs olika slags kompetens samt förmåga att lösa problem och skilja det väsentliga från det oväsentliga. Den långa erfarenhet som båda Pärssinen och Harjuniemi har ger mycket goda förutsättningar för att lösa många olika tvister", konstaterat riksförlikningsman Sajavaara.

”Jag hoppas att vi nu ännu bättre än tidigare kan förutse arbetstvister som håller på att eskalera. Vi uppmuntrar också oeniga förbund att söka lösningar genom frivillig medling redan innan konflikterna bryter ut”, fortsätter Sajavaara.

Riksförlikningsmannens byrå är ett oberoende ämbetsverk som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen är chef för ämbetsverket. Riksförlikningsmannen har till uppgift att medla i arbetstvister och stödja relationerna mellan arbetsgivare och löntagare. Utöver riksförlikningsmannen ingår i medlingssystemet även förlikningsmän med uppgiften som bisyssla. De kan sköta medlingsuppgifter vid arbetstvister enligt behov. Förlikningsmannen hjälper med stöd av lagen om arbetstvister arbetsmarknadens parter att hitta en lösning i tvister som utgör ett hot mot arbetsron.

Ytterligare information:
Anu Sajavaara, riksförlikningsman, tfn 029 506 2525