Uppgörelse nåddes i arbetstvisten inom elbranschen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2017 20.02 | Publicerad på svenska 8.11.2017 kl. 11.46
Nyhet

Uppgörelsen består av ett förlikningsförslag samt av ett kompletterande avtal mellan ELförbundet, Teknologiindustrin och Industriförbundet. Stridsåtgärderna avslutas, och arbetsfred återställs i branschen.

Uppgörelsen kom till stånd då parterna i arbetstvisten, Elbranschernas Fackförbund rf (Elförbundet) och Teknologiindustrin rf i dag kl. 19 godkände det förlikningsförslag som riksförlikningsman Minna Helle lämnat tidigt den 5 november 2017. Också Industriförbundet har för sin del godkänt förlikningsförslaget. Alla tre parter undertecknade samtidigt ett avtal som kompletterar förlikningsförslaget och som riksförlikningsmannen bestyrkte.

Riksförlikningsmannen är nöjd med att den svåra tvisten är löst:

  • Uppgörelsen ligger i alla tvistande parters intresse. Lösningen ger möjlighet att börja bygga upp förtroendefulla samarbetsrelationer mellan förbunden, säger Helle.

Arbetstvisten handlade om förhandlingsrättigheter. Kollektivavtalet mellan Elförbundet och Teknologiindustrin har löpt ut den 31 oktober 2017, och det förlängs inte. Enligt uppgörelsen har Elförbundet dock fram till den 31 oktober 2019 kontaktpersoner inom teknologiindustrin vilka deltar i beredningen av ärenden och i samarbetet.

Uppgörelsen innehåller också bl.a. förfaranden för att hantera meningsskiljaktigheter som berör medlemmarna i Elförbundet. Indrivningen av Elförbundets fackföreningsmedlemsavgifter genom arbetsgivarens försorg fortsätter och företrädare för Elförbundet får ledigt för att delta i mötena för förbundets ledning fram till den 31 oktober 2019.

Elförbundet och Industriförbundet inleder förhandlingar om samarbete

Elarbetarnas anställningsvillkor inom teknologiindustrin avtalas från och med den 1 november 2017 i det s.k. Metallavtalet, som ingåtts mellan Industriförbundet och Teknologiindustrin. Industriförbundets huvudförtroendemän representerar i fortsättningen alla arbetstagare på en arbetsplats vid förhandlingar och avtal. Elförbundets kontaktpersoner bidrar till verksamheten med sin sakkunskap om de särskilda frågor som berör arbeten inom elbranschen.

Elförbundet och Industriförbundet förhandlar om sitt ömsesidiga samarbete före den 31 maj 2019. Målet är att hitta förfaranden för att inom branschen kunna beakta behoven hos dem som utför arbete inom elbranschen samt särskilda frågor inom den branschen efter den 31 maj 2019.

Stridsåtgärderna avslutas

Elförbundets stridsåtgärder och de sympatiåtgärder som inletts vid medlemsföretagen inom teknologiindustrin avslutas onsdagen den 8 november 2017 kl. 6 och arbetsfreden återställs i branschen. De arbetskonflikter som hotade bryta ut fredagen den 10 november 2017 inställdes redan söndagen den 5 november 2017.

Förlikningsförslaget och det kompletterande avtalet hittas här (endast på finska).