Vid medlingen i arbetstvisten mellan Pappersförbundet och UPM konstaterades vecka 14 vid

Utgivningsdatum 9.4.2022 8.31 | Publicerad på svenska 12.4.2022 kl. 11.48

 förhandlingar under ledning av förlikningsman Leo Suomaa att trots att parternas positioner närmat sig varandra inom ett affärsområde skiljer de sig fortfarande så mycket att det inte nu är ändamålsenligt att fortsätta medlingen inom detta affärsområde.

Vid en därpå följande förhandling under förlikningsmannens ledning konstaterades att Pappersförbundet och UPM dock nu försöker bilägga arbetstvisterna inom fyra andra affärsområden och få ett slut på strejkerna, med beaktande av att förlikningsmannen redan lagt ett medlingsbud i en av dem och bett om svar den 14 april 2022.