FI SV EN

Organisation och konktaktuppgifter

Riksförlikningsmannens byrå är ett självständigt ämbetsverk, som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen är chef för ämbetsverket. Utöver riksförlikningsmannen ingår i medlingssystemet även förlikningsmän med uppgiften som bisyssla. De kan sköta medlingsuppgifter vid arbetstvister enligt behov. I huvudstadsregionen finns två förlikningsmän med uppgiften som bisyssla och på Åland, i Kuopio, i Åbo och i Uleåborg finns en förlikningsman med uppgiften som bisyssla.

Riksförlikningsmannens uppgifter sköts av tf. riksförlikningsmannen Jukka Ahtela. Minna Helle, som har varit riksförlikningsman sedan den 1 januari 2015, sade upp sig från sin tjänst den 27 april 2018.

Uppgifter

Riksförlikningsmannen är en opartisk tjänsteman, vars uppgift är att arbetsmarknadsorganisationerna att få till stånd arbets- och tjänstekollektivavtal i synnerhet i situationer då arbetsfreden är hotad. Det ligger i samhällets intresse att det ingrips i arbetstvister, så att skador på samhället orsakade av arbetstvister kan undvikas. Förlikningsmannen har även i övrigt till uppgift att främja relationerna mellan arbetsgivare och löntagare.

Riksförlikningsmannens och förlikningsmännens uppgifter och befogenheter grundar sig på lagen om medling i arbetstvister (420/62).

Kontaktuppgifter till riksförlikningsmannens byrå

PB 345
Bulevarden 6 A
00121 Helsingfors

Tfn 029 506 2525