Förlikningsnämnden: Ett rättvist och stabiliserande förlikningsförslag för att trygga arbetsfreden

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2022 12.38 | Publicerad på svenska 11.5.2022 kl. 11.24
Pressmeddelande

Den förlikningsnämnd som arbetsminister Tuula Haatainen på framställning av riksförlikningsman Vuokko Piekkala tillsatte den 8 april 2022 har lämnat ett förlikningsförslag till arbetstvisten inom kommunsektorn. Förlikningsförslaget överlämnades till huvudavtalsorganisationerna inom kommunbranschen tisdagen den 10 maj kl. 12.

”För arbetstagarna, kommunerna och de nya välfärdsområdena liksom också vanliga medborgare är det viktigt att de offentliga välfärdstjänsterna fungerar och att arbetsfreden kan tryggas", säger förlikningsnämndens ordförande Elina Pylkkänen.

I förlikningsnämndens treåriga förlikningsförslag stiger lönerna för lågavlönade arbetstagare mer än för andra. Förlikningsförslaget ger varje arbetstagare som omfattas av avtalet en löneförhöjning på två procent, men minst 46 euro per månad från och med den 1 juni 2022. 

”Förutom detta innehåller förslaget en justeringspost på 0,53 procent från och med den 1 oktober 2022. Den ska användas till att bland annat genomföra en familjeledighetsreform med lön. Särskilt för den kvinnodominerade kommunsektorn har justeringsposten stor betydelse", påpekar Pylkkänen.

Medianlönen för kommunsektorn var år 2021 cirka 3 040 euro. Den genomsnittliga sammanlagda effekten av den generella förhöjningen och justeringsposten i fråga om lönen för en arbetstagare med medianlön stiger till cirka 76 euro i månaden.  

Till förlikningsförslaget hör utöver de ovan nämnda elementen dessutom ett femårigt lönestrukturprogram för åren 2023–27, som tillkommer utöver löneförhöjningarna enligt den allmänna linjen. Lönestrukturprogrammets effekt på den genomsnittliga lönenivån är 5,1 procent under fem år. 

Enligt Pylkkänen är programmets mål att förbättra konkurrenskraften, tillgången på personal, arbetslivets kvalitet och serviceproduktionens resultat i fråga om arbetsplatserna inom kommun- och välfärdssektorn.

”I förlikningsnämndens arbete har organisationerna inom kommunsektorn pekat på eftersläpningen av lönerna inom kommunsektorn. Med lönestrukturprogrammet kan man även i fortsättningen säkerställa löneutvecklingen för arbetstagare inom kommun- och välfärdssektorn”, säger Pylkkänen.

De stora osäkerhetsfaktorerna i fråga om efterfrågan och utbud på arbetskraft samt den svåra ekonomiska situationen kräver ett stabiliserande program som syftar till en längre arbetsfred för de offentliga tjänsterna. 

Utöver löneförhöjningar och lönestrukturprogrammet innehåller förlikningsförslaget textanteckningar som förbättrar arbetsvillkoren till exempel i fråga om arbetstidslösningar.

Enligt Pylkkänen har parternas synpunkter beaktats jämlikt vid utarbetandet av förlikningsförslaget. Om avtalet enligt förlikningsförslaget genomförs gäller det cirka 425 000 arbetstagare i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

”Förlikningsförslaget garanterar högklassiga och jämlika offentliga välfärdstjänster även i ett osäkert ekonomiskt läge. Samtidigt stöder det personalens välbefinnande och bidrar till att lösa personalbristen. Jag har bett huvudavtalsorganisationerna att godkänna förlikningsförslaget och väntar på att organisationerna ger sitt svar till nämnden onsdagen den 11 maj 2022 klockan 12”, säger Pylkkänen.

Enligt lagen om medling i arbetstvister kan en förlikningsnämnd tillsättas för en viss förlikningsuppgift. En kollegial förlikningsnämnd kan tillsättas när den normala medlingen inte gett resultat och det är samhälleligt viktigt att ärendet avgörs. 

Ytterligare information: Elina Pylkkänen, förlikningsnämndens ordförande, tfn 029 504 7474


Förlikningsförslaget offentliggjordes efter parternas svar 11.5 och fogades därefter som bilaga till meddelandet.